Wczoraj weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy.

Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla. W naszym mieście wnioski będą przyjmowane przez Zabrzańskie Centrum Świadczeń Rodzinnych (ul. Wyzwolenia 9).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł dla gospodarstwa domowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wniosek o wypłatę dodatku

klauzula informacyjna RODO

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wyzwolenia 9 w godzinach: poniedziałek 9-17, wtorek – piątek 8-14

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do 30 listopada b.r.Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Telefon kontaktowy w sprawie dodatku węglowego (32) 630 17 17

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here