W środę do dyżur­nego straży miejskiej wpły­nęło przejmujące zgło­sze­nie.

Dotyczyło ono zanie­dby­wa­nego psa. Na miej­sce zda­rze­nia udał się dziel­ni­cowy straży miejskiej z rejonu Sośnica, który faktycznie znalazł chore i niezwykle zapchlone zwierze.

Dziel­ni­cowy pouczył wła­ści­ciela  o pra­wi­dło­wej opiece nad pie­skiem oraz naka­zał udać się z nim do schro­ni­ska dla zwie­rząt w Sośnicy. W schro­ni­sku dla zwie­rząt pie­sek został odpchlony oraz podano mu odpo­wied­nie leki.

USTAWA  z dnia 21 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie zwierząt

Art. 9. 1. Kto utrzy­muje zwie­rzę domowe, ma obo­wią­zek zapew­nić mu pomiesz­cze­nie chro­niące je przed zim­nem, upa­łami i opa­dami atmos­fe­rycz­nymi, z dostę­pem do świa­tła dzien­nego, umoż­li­wia­jące swo­bodną zmianę pozy­cji ciała, odpo­wied­nią karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabra­nia się trzy­ma­nia zwie­rząt domo­wych na uwięzi w spo­sób stały dłu­żej niż 12 godzin w ciągu doby lub powo­du­jący u nich uszko­dze­nie ciała lub cier­pie­nie oraz nie­za­pew­nia­jący moż­li­wo­ści nie­zbęd­nego ruchu. Dłu­gość uwięzi nie może być krót­sza niż 3 m.
Art. 9a.Osoba, która napo­tka porzu­co­nego psa lub kota, w szcze­gól­no­ści pozo­sta­wio­nego na uwięzi, ma obo­wią­zek powia­do­mić o tym naj­bliż­sze schro­ni­sko dla zwie­rząt, straż gminną lub Policję.

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here