Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. w woj. śląskim, podobnie jak w całym kraju, w blisko 1600 przedszkolach ogólnodostępnych wprowadzono zawieszenie zajęć stacjonarnych, co oznacza  prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla ok. 164 tys. przedszkolaków.

Należy jednak zaznaczyć, że przedszkola są zobowiązane prowadzić zajęcia stacjonarnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Szczegółowy wykaz 11 rodzajów miejsc pracy rodziców uprawnionych do złożenia wniosku znajduje się w rozporządzeniu dostępnym również na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wniosek mogą składać rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
e) wykonują działania ratownicze, 
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), 
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Rodzice uczniów klas I-III szkół podstawowych, pracujący w ww. jednostkach, mają prawo wnioskować do dyrektora szkoły podstawowej o zorganizowanie dla dzieci opieki od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r., a dyrektor ma obowiązek zorganizować dla tych uczniów opiekę w szkole, do której uczęszczają. Ponadto dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here