Do końca tego roku należy wymienić piec, który nie posiada tabliczki znamionowej lub był eksploatowany powyżej dziesięciu lat. Uchwała antysmogowa zobowiązuje do wymiany pieca – termin zależy od daty jego produkcji:

 • do końca 2021 r. – kotły eksploatowane powyżej 10 lat (oraz nieposiadające tabliczki znamionowej)
 • do końca 2023 r. – kotły użytkowane od 5-10 lat,
 • do końca 2025 r. – kotły poniżej 5 lat,
 • do końca 2027 r. – kotły klasy 3 lub 4. 

Użytkownicy kominków, pieców kaflowych, piecokuchni lub innych źródeł ciepła na paliwo stałe, które nie osiągają sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80 proc. oraz nie posiadają urządzenia zapewniającego redukcję emisji pyłu mają do wyboru:

 • do końca 2022 r. likwidację tego źródła ciepła,
 • wyposażenie źródła ciepła w filtr.

Uchwała antysmogowa bezwzględnie zakazuje spalania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję substancji trujących oraz rakotwórczych do atmosfery.

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Uchwała antysmogowa zakazuje spalania:

 • węgla brunatnego,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych,
 • wilgotnego drewna.

Co grozi za niedostosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska. 

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here