Nowy rok szkolny to spore obciążenie dla portfela. Sprawdź czy należy Ci się wyprawka szkolna!

W 2012 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd przeznaczy 128 milionów złotych. To o 13 mln złotych więcej niż w zeszłym roku. Poniżej przedstawiamy dokładne kryteria ustalone przez MEN.

Do kogo kierowana jest pomoc? 

W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, uczniów klasy IV szkoły podstawowej, uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, uczniów : słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

 Zgodnie z założeniami programu w roku 2012 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać: uczniom klas I szkoły podstawowej, – pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie -czyli 504 zł netto na osobę w rodzinie.

Przysługuje również uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, – pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe w wysokości  351 zł netto na osobę w rodzinie.

A także uczniom klas II-IV szkoły podstawowej, klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, – pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego. Pomoc może być udzielona osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,  bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

UWAGA!!! Od dnia 1 października 2012 kryterium dochodowe wynosi: 456zł os/m-c.

Pomoc, o której mowa powyżej przyznawana jest, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy: złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzic zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w terminie ustalonym przez prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku ucznia klasy I szkoły podstawowej, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W przypadku rodzin ubiegających się o pomoc z kryterium poza-dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Termin złożenia wniosku upływa 31 października 2012r.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r.

Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można otrzymać?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć kwot:
180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

(foto. men.gov.pl)

Dodaj komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here